บริการ

 

SHORT TERM RENTAL

 

Long TERM RENTAL

 

The key benefit
to organization

 

 

air port service

 

เงื่อนไขและการให้บริการ

 1. ผู้เช่าต้องเช่าในนาม นิติบุคคลเท่านั้น (ขอโทษ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา)
 2. ผู้เช่าจะต้องทำการเซ็นสัญญากับทางบริษัทก่อนทำการเช่ารถ
  ในกรณีผู้เช่าเป็นผู้เช่ารายใหม่ ทางบริษัทจะต้องใช้เวลา 1-2 วันเพื่อทำการอนุมัติทำสัญญาให้กับลูกค้า โดยใช้เอกสารดังนี้
  • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น
  • สำเนาทะเบียนการค้า
  • สำเนาภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
  • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
  กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างชาติ
  • สำเนาพาสปอร์ตของผู้มีอำนาจลงนาม (หน้าแรกและหน้าที่แสดงว่าวีซ่ายังมีอายุอยู่)
  • สำเนาใบอนุญาติทำงานของผู้มีอำนาจลงนาม (ทุกหน้า)
 3. ค่าเช่า ไม่รวม VAT 7%
 4. ค่าเช่า รวมประกันภัยแล้ว
 5. ค่าเช่า รวมค่าบำรุงรักษารถยนต์แล้ว
 6. ค่าเช่า รวมรถทดแทน (ตามเงือนไขในสัญญาเช่ารถระยะสั้น)
 7. ค่าเช่า รวมถึงการส่งรถและรับรถ (เฉพาะสำนักงานใหญ่ของผู้เช่า)
 8. รถทุกคันที่ให้บริการทางบริษัทจะเติมน้ำมันเต็มถังให้ เมื่อผู้เช่าคืนรถต้องเติมน้ำมันกลับมาเต็มถังเช่นกัน มิฉะนั้นทางบริษัทจะเติมให้เต็มและเรียกเก็บกับทางผู้เช่า
Copyright 2012 K CAR RENTAL. All Rights Reserved