บริการ

- Daily rental from 1-6 days
- Weekly rental from 1-3 weeks
- Monthly rental from 1-11 months

- From 36-60 months, with and option to buy

- Wedding
- Charter Service
- Event Management

- Fast TrackBuggy ServiceMeet and Greet

เงื่อนไขและการให้บริการ

 1. ผู้เช่าต้องเช่าในนาม นิติบุคคลเท่านั้น (ขอโทษ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา)
 2. ผู้เช่าจะต้องทำการเซ็นสัญญากับทางบริษัทก่อนทำการเช่ารถ ในกรณีผู้เช่าเป็นผู้เช่ารายใหม่ ทางบริษัทจะต้องใช้เวลา 1-2 วัน เพื่อทำการอนุมัติทำสัญญาให้กับลูกค้า โดยใช้เอกสารดังนี้
  • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น
  • สำเนาทะเบียนการค้า
  • สำเนาภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
  • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามกรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างชาติ
  • สำเนาพาสปอร์ตของผู้มีอำนาจลงนาม (หน้าแรกและหน้าที่แสดงว่าวีซ่ายังมีอายุอยู่)
  • สำเนาใบอนุญาติทำงานของผู้มีอำนาจลงนาม (ทุกหน้า)
 3. ค่าเช่า ไม่รวม VAT 7%
 4. ค่าเช่า รวมประกันภัยแล้ว
 5. ค่าเช่า รวมค่าบำรุงรักษารถยนต์แล้ว
 6. ค่าเช่า รวมรถทดแทน (ตามเงือนไขในสัญญาเช่ารถระยะสั้น)
 7. ค่าเช่า รวมถึงการส่งรถและรับรถ (เฉพาะสำนักงานใหญ่ของผู้เช่า)
 8. รถทุกคันที่ให้บริการทางบริษัทจะเติมน้ำมันเต็มถังให้ เมื่อผู้เช่าคืนรถต้องเติมน้ำมันกลับมาเต็มถังเช่นกัน มิฉะนั้นทางบริษัทจะเติมให้เต็มและเรียกเก็บกับทางผู้เช่า